Престъпления против финансовата система. Неправомерно извършване на финансови сделки. Изпиране на пари

 Престъпления против финансовата система.

Основният състав е даден в чл. 253 НК /по чл. 252 се наказват неправомерните финансови операции и други сделки/.

 Чл. 253. Който извърши финансова операция или сделка с имущество, или прикрива произхода, местонахождението, движението или действителните права върху имущество, за което знае или предполага, че е придобито чрез престъпление, се наказва за изпиране на пари с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от три хиляди до пет хиляди лева. Наказанието се налага и на този, който придобие, получи, държи, използва, преобразува или спомогне по какъвто и да е начин за преобразуването на имущество, за което знае или предполага към момента на получаването му, че е придобито чрез престъпление. Разпоредбите се прилагат и когато чрез престъпление - финансова операция, при която е придобито имуществото, не попада под наказателната юрисдикция на Република България.

Предмет на престъплението са средства/имущества, придобити вследствие на престъпление.

  По чл. 254а НК се наказва разпореждането с бюджетни средства и със средства с целево предназначение в нарушение на бюджетен закон или нормативен акт по прилагането му. Субект на престъплението е длъжностно лице, оправомощено да се разпорежда с бюджетни средства. Изпълнителното деяние се изразява в разпореждането с такива средства и то в нарушение на бюджетен закон. Престъплението е формално, деянието е квалифицирано с оглед обстоятелството, че от разпореждането са настъплини вредни последици за държавата/общината от финансовата сделка.