Престъпления против реда и общественото спокойствие

Обща характеристика. Хулиганство. Самоуправство. Хазартни игри чл.320 -327.

 

Престъпленията против реда и общественото спокойствие засягат нормалните условия на живот, взаимоотношенията на хората и обществото.

Родов обект на тези престъпления са обществения ред, отношенията, свързани с поведението на гражданите, регулирани от съответните правила, спазването на които е необходимо, за да се осигури спокойното им съществуване, да се създадат условия за нормална работа и почивка, както и условия за нормална дейност на определени държавни и обществени звена.

1.Съставите, свързани с пренебрегване на законови предписания и насочени против правния ред са: създаващите се предпоставки за извършване на престъпление по чл. 320, 320а, 321, 321а, 322, самоуправни прояви по чл. 323, 324, 327 и нарушенията на обществения ред, свързани със спокойствието на гражданите като:

а) хулиганство – чл. 325;

б) даване на неверни сигнали за опасност – чл. 326.

 

  Самоуправство – чл. 323.

Обект на този род престъпления са отношенията, свързани с реда на извършване на определени действия в защита на свои или чужди права, с което се засяга и дейността на държавни органи, тъй като се извършват действия, които спадат в кръга на компетентността на съответните органи. Същевременно се засягат и лични или имуществени права на отделни граждани. Осъществяване на право – разнообразни действия, определени от вида и особеностите на това право /вещно, облигационно, неимуществено/.

 

 Хулиганство е действие. Бездействието е немислимо. Разнообразни проявни форми – засягане интересите на много хора, посегателства върху личността /убийство по хулигански подбуди/, повреда или унищожаване на имущество. Непристойни – неприлични, безсрамни, невъзпитани, противоречащи на установения морал; грубо нарушаващи обществения ред – чрез действията си брутално демонстрира против установените правила на поведение в обществото, съществено засяга нормите на нравствеността и скандализира гражданството; явно неуважение към обществото – незачитане, както на правилата в обществото, така и на отделната личност.

 Отношение между хулиганството като престъпление и като административно нарушение по УБДХ е непристойна проява, изразена в употреба на ругатни или други неприлични изрази на публично място, пред повече хора, в оскърбително отношение и държание към гражданите и органите на властта или скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава обществения ред.

 

Хазартни игри.

Чл. 327. Който без съответно разрешение устройва хазартна игра, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от пет до сто лева.