Адвокат Мария Владимирова – титуляр на кантората, предоставя консултации и извършва процесуално представителство пред компетентните  правоохранителни органи и всички съдебни инстанции, по казуси на НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО И ПРОЦЕС, при следните квалификации и действия:

 

-       Защита при задържане под стража на обвиняеми или подсъдими;

-       Защита на пострадали;

-       Престъпления против реда и общественото спокойствие;

-       Хулиганство. Самоуправство. Хазартни игри чл.320-327 НК;

-       Телесни повреди;

-       Общи стопански престъпления; безстопанственост; използване на държавна и обществена организация за частна дейност;

-       Престъпления против финансовата система. Неправомерно извършване на финансови сделки;

-       Престъпления по служба – нарушаване на служебните задължения, използване на служебното положение, други състави чл.282-чл.284;

-       Пасивен и активен подкуп; квалифицирани състави;

-       Кражба;  грабеж;

-       Измама;  документна измама;

-       Длъжностно присвояване и обсебване;

-       Данъчни престъпления; стопански престъпления;

    Дела за престъпления извършени от непълнолетни.

 

            повече информация

 

         Сътрудниците на кантората са специализирани в изготвянето на различни видове договори  (сделки, споразумения /синоними/, рамкови договори) при обширни видове взаимоотношения.

Предоставят консултации, провеждат процедури и изготвят правни и данъчни документи в следните области:

 

СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ УСЛУГИ

-      Данъчна защита и обжалване на ревизионни актове;

-      Регистрация по ЗДДС;

-      Регистрация на осигурител и други;

-      Съставяне на ГФО

 

ГРАЖДАНСКО ПРАВО – облигационни взаимоотношения 

-      Специални Общи условия (Terms and Conditions) за Интернет сайтове (и ел. магазини), в т.ч. и Политики за защита на лични данни + процедури и представителство пред КЗЛД, на български и английски език;

-      Граждански договори;

-      Консорциуми и обединения,

-      Договори за гражданско дружество;

-      Лизингови договори и споразумения;

-      Дружествени договори и договори за дружествени дялове;

-      Нотариални актове (съставяне);

-      Покупко-продажби;

-      Авторски / издателски договори;

-      Договори за заем и разсрочване на задължения;

-      Анекси;

-      Специални договори за управление на етажна собственост и Правилник по ЗУЕС.

-      Договори за поръчка;

-      Брачни договори;

-      Специализирани договори /споразумения;

-      Пълномощни, декларации, заявления, за страната и чужбина;

-      Международно оформяне и подготовка (консултации) на частни документи, от/за страната и от/за чужбина. Придаване на правна сила. Консултации по процедура Апостил от/за целия свят.   

Анализ и проверка на договори, съставени от други лица. 

Опции за съгласуване с нотариуси и други специалисти.   

 

Екипът тясно си взаимодейства с нотариална кантора, данъчни експерти и други адвокатски кантори.

 

КОРПОРАТИВНО (ТЪРГОВСКО) И РЕГИСТЪРНО ПРАВО

Учредяване (регистрация) на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел;

Изготвяне на специални Учредителни / Дружествени договори / Устави / Устройствени правилници, които да отговарят на вашите конкретни нужди (изрично при поискване);

Вписване на обстоятелства в Търговски регистър по партида на търговец;

Подаване на ГФО;

Договори за поверителност;

 

ПО ПУБЛИЧНИ АНГАЖИМЕНТИ

Кантората изготвя специализирани вътрешни и браншови правила по ЗМИП и ЗМФТ+ документи + процедури.

 

ДРУГИ УСЛУГИ

Анализ на лични и официални документи за автентичност – паспорти, дипломи, разни.

Проверка за автентичност срещу фалшификация на нотариално удостоверени документи по Търговски закон, банкови пълномощни и пълномощни за разпореждане с недвижими имоти.

Оттегляне на пълномощни.

Набавяне на кадастрални схеми и карти.

Заснемане на страници от Интернет сайтове – доказателства за съд.

 

ПРОЦЕДУРИ

Процедури пред Министерство на културата:

-      Регистрация на културни ценности;

-      Регистрация на търговци за търговия с регистрирани движими културни ценности;

-      Регистрация на субекти в Информационния регистър на културните организации.

Процедури пред Национална библиотека:

-      Регистрация на автори;

-      Регистрация на издателства;

-      Регистрация на произведения.

 

Запазване права над произведения;

Запазване на творчески псевдоним.

 

АУТСОРСИНГ на правни услуги срещу абонамент или други гъвкави финансови схеми, подходящи за клиента.

 

Обслужване на корпоративни клиенти;

Обслужване на лизингови компании;

Обслужване на издателства и автори;

Обслужване на други субекти. Моля, направете запитване;

 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Кантората осъществява посредничество и совалки на територията на страната и чужбина, във връзка с преговори, помирителни процедури и спогодби. Оперативен език - английски.  Говорим език – руски.   

 

МЕДИАЦИЯ – извънсъдебно разрешаване на спорове. 

Сътрудниците в кантората са регистрирани медиатори при Министерство на правосъдието. Опция за бърз извънсъдебен способ за разрешаване на вашия спор, завършващ с нотариално споразумение, със силата на закон между страните. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВО

 

 Адвокатската кантора управлява имущество на своите клиенти. Възнаграждение – 3 % от приходите от управляваното имущество.