Особени правила за разглеждане на дела за престъпления извършени от непълнолетни

 Отнасят се до необходимата по-висока грижа на държавата спрямо непълнолетните извършители на престъпни деяния.

 Досъдебното разследване се провежда от разследващи органи, които разполагат със съответна подготовка: притежаващи съответни знания в областта на психологията на подрастващите, специализирали действия по разследване спрямо непълнолетни (преди всичко що се отнася до разпита) и т.н. с участие на родители или попечители на непълнолетния обвиняем. Това се налага като продължение на задълженията на родителите и попечителите в сферата на семейното право и нормите на гражданското състояние на лицата, от една страна и от друга - съобразно законнородената възможност родителите да встъпят в процеса като защитници. Те се изявяват на плоскостта на това им качество, определено от нормите на семейното право и гражданското състояние и реализират някои процесуални права:

право да представят доказателствени материали, да участват при събиране и проверка на доказателства и доказателствени средства.

 В смисъла на мярка за неотклонение, на родителите или попечителя може да се възлага осъществяване на надзор спрямо непълнолетния обвиняем. Те се призовават задължително за участие в съдебното заседание. Съдът може да прецени участието им за наложително. Ако желаят, родителите или попечителите на непълнолетния могат да присъстват при предявяване на разследването на досъдебното производство.

Спрямо непълнолетните лица, привлечени към наказателна отговорност, се прилагат мерки за неотклонение, различни в съвкупността си от общите мерки за неотклонение.

 

За непълнолетните са уредени четири вида мерки за неотклонение: надзор на родителите или на попечителя; надзор на администрацията на възпитателното заведение, в което е настанен непълнолетният; надзор от инспектора при детската педагогическа стая или от член на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; задържане под стража в изключителни случаи.

  По отношение на непълнолетните обвиняеми е въведена задължителна защита от защитник.

 Участие на педагози и психолози в разпита на непълнолетния обвиняем. Специализираната намеса на педагог или психолог е предназначена да изясни налице ли са деформации във възприемането на обстоятелствата на извършеното престъпление.  

 Предаването на непълнолетни обвиняеми под надзор става срещу подписка, с която надзираващите лица се задължават да упражняват възпитателно въздействие върху непълнолетния, да следят за поведението му и да осигуряват явяването му пред органа на досъдебно производство и съда.

 Задържане под стража се предприема в изключителни случаи. При разследването и на съдебното следствие се събират данни относно датата на раждане на непълнолетния, за образованието, за средата и условията, при които е живял и данни относно евентуално влияние на пълнолетни лица при извършване на престъплението.

 Заседателите трябва да бъдат учители или възпитатели.

Особените правила по Глава 30 НПК са предвидени, доколкото по делото е привлечен единствено непълнолетен обвиняем (непълнолетни обвиняеми). Ако престъплението е извършено от непълнолетен в съучастие с пълнолетен (пълнолетни лица), обвиненията не се разделят и производството се разглежда по общия ред.

 Когато прокурорът или местната комисия направи предложение по чл. 64, ал. 2 НК за заменяване настаняването във възпитателно училище-интернат с друга възпитателна мярка след постановяванена присъдата, съдът го разглежда и се произнася в открито съдебно заседание с призоваване на непълнолетния и на неговия защитник.