Пасивен и активен подкуп; квалифицирани състави

 Чл. 301 – чл. 307 НК Длъжностно лице, което поиска или приеме дар или каквато и да е облага, която не му се следва, или приеме предложение или обещание за дар или облага, за да извърши или да не извърши действие по служба или загдето е извършило или не е извършило такова действие, се наказва за подкуп с лишаване от свобода.

 Наказанието се налага и на чуждо длъжностно лице, което поиска или приеме подкуп или приеме предложение или обещание за подкуп.; субект на престъплението е само длъжностно лице, като чл. 305 разширява обхвата на субекта до арбитър и вещо лице, назначени от съд, защитник, повереник; изпълнително деяние – приемане /получаване/ на дар или каквато и да била имотна облага. В закона е посочено и „поиска“, макар за мисли и намерения да не може да се наказва, тъй като поисканият подкуп може и да не му се даде. Съставът е уреден както за минали, така и за бъдещи действия/бездействия по служба.

 Чл. 302 Подкуп, извършен от лице, което заема отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател чрез изнудване, посредством злоупотреба със служебното положение се наказва за подкуп с лишаване от свобода.

Активен подкуп – чл. 304 НК. Който предложи, обещае или даде дар или каквато и да е облага на длъжностно лице, за да извърши или да не извърши действие по служба или загдето е извършило или не е извършило такова действие, се наказваза подкуп с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.

- чл. 304 ал. 2 – когато действието, целено чрез подкупа, е нарушение на служебните задължения на дл.лице;

- чл. 304а – ако дл.лице заема отговорно служебно положение /вкл.съдия, прокурор, следовател/.

Наказва се и посредничеството за подкуп по чл. 305а НК, като посредник е този, който съгласува волята на две или повече лица.

 Провокация към подкуп – чл. 307 НК.

Чл. 307 - Който преднамерено създава обстановка или условия, за да предизвика предлагане, даване или получаване на подкуп с цел да навреди на онзи, който даде или приеме подкупа, се наказва за провокация към подкуп с лишаване от свобода до три години.

Предметът на престъпленията по този раздел се отнема в полза на държавата, а когато липсва, се присъжда неговата равностойност.