Длъжностно присвояване и обсебване – обща характеристика

 І. Длъжностно присвояване

Чл. 93 т. 1; чл.201 – чл.205 НК. „Длъжностно“ лице е това, на което е възложено да изпълнява със заплата или безплатно, временно или постоянно:

а) служба в държавно учреждение, с изключение на извършващите дейност само на материално изпълнение;

б) ръководна работа или работа, свързана с пазене или управление на чуждо имущество в държавно предприятие, кооперация, обществена организация, друго юридическо лице или при едноличен търговец, както и на частен нотариус и помощник-нотариус, частен съдебен изпълнител и помощник-изпълнител.

 Длъжностно лице, което присвои чужди пари, вещи или други ценности, връчени в това му качество или поверени му да ги пази или управлява, се наказва за длъжностно присвояване. Длъжностно присвояване е и ако за улесняването му е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание; ако е в големи размери, ако представлява опасен рецидив или ако присвоените средства са от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава.

 ІІ. Обсебване

Чл.206-чл.208 НК. Основният състав на обсебването е даден в чл. 206 ал. 1 НК – при него не се изисква субектът на престъплението да е длъжностно лице – такъв субект може да бъде всяко наказателно отговорно лице.

 Който противозаконно присвои чужда движима вещ, която владее или пази. Обсебване има и когато част от вещта принадлежи на дееца, както и когато вещта принадлежи на дееца, но е обременена със залог и деецът се разпореди с нея неправомерно, без да запази правата на заложния кредитор, или когато деецът заложи чужда вещ, с което се затруднява удовлетворяването на кредитора.

  Обсебване е и:

Който намери чужда движима вещ и в продължение на една седмица не съобщи за нея на собственика, на властта или на този, който я е загубил. Този, който противозаконно присвои чужда вещ, която е попаднала у него случайно или по погрешка. Който открие съкровище и в продължение на две седмици не съобщи на властта. Който, като търси, открие съкровище и в продължение на две седмици не съобщи на властта. Обсебване има и при присвояване на вещи/ценности от особен залог по ЗОЗ.

  Хипотези на обсебване по чл. 207 и 208 НК са:

 обсебване на намерена чужда движима вещ и обсебване на вещ, случайно или противозаконно попаднала у дееца;

 по чл. 208 ал. 1 – обсебване на открито съкровище; обсебване на открито съкровище, което е нарочно търсено.