Измама. Документна измама

 Измама

Чл. 209 - чл.213 от НК. Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага възбуди или поддържа у някого заблуждение и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва за измама. Който със същата цел използува заблуждението, неопитността или неосведомеността на някого и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва за измама.

 Измама е, и ако деецът се е представил за длъжностно лице или за лице, което действува по поръка на властта; ако е извършена от две или повече лица, сговорили се предварително за нейното извършване; ако измамата е извършена от длъжностно лице или от пълномощник в кръга на неговата длъжност или пълномощие или от лице, което непосредствено извършва по занятие сделки с валута в наличност; измамата е в особено големи размери, представляваща особено тежък случай, опасен рецидив, съдът може да постановипо тежко наказание и конфискация до една втора на имуществото на виновния.

 Подмаменото лице в резултат на заблуждението взема решение за акт на встъпване в имуществени отношения и от това се причинява имотна вреда на заблуденото лице, коятоф е неблагоприятно изменение на имущественото му състояние.

 Документна измама

Чл. 212. (1) Който чрез използуване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ получи без правно основание чуждо движимо имущество с намерение да го присвои. Наказанието по предходната алинея се налага и на онзи, който чрез съставяне на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ съзнателно даде възможност на друго физическо лице да получи без правно основание такова имущество. Документна измама е и когато имуществото е от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставено от тях на българската държава.

 Документната измама се изразява в използване на документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ. Чрез него деецът създава заблуждение и привидно правно основание в измамения, който взема решение и извършва акт наимуществено разпореждане, в следствие на което се причинява имотна вреда на измамения. В резултат деецът получана имотна облага без правно основание.

Документната измама по чл. 212 ал. 2 НК – деецът чрез съставяне на такъв документ дава възможност на друго лице съзнателно, без правно основание да получи чуждо движимо имущество. В този случай инкриминираният документ заблуждава измаменият да вземе решение и да извърши акт на имуществено разпореждане. Причинява се имотна вреда, която се получава от третото лице, което не съзнава цялата ситуация.

Разлика между обикновената и документната измама е, че при документната измама се използва документ, а при обикновената - деянието се извършва по всеки друг начин. Обикновената измама е довършена с причиняването на имотната вреда и не е нужно деецът или друго лице да е получил имуществена облага, докато това е задължително при документната измама.

Чл. 213 урежда измамата на собствено осигурено имущество /застрахователна измама/.