Кражба  -  Чл. 194, чл.195,чл.196,чл.197 от НК

 

 Който отнеме чужда движима вещ от владението на другиго без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, се наказва за кражба с лишаване от свобода.

  Кражба е и, ако откраднатата вещ не е под постоянен надзор; ако е извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот; ако за кражбата е използвано моторно превозно средство, техническо средство или специален начин; ако кражбата е извършена от длъжностно лице, което се е възползувало от служебното си положение, в немаловажни случаи, ако е извършена повторно и ако кражбата е извършена от лице по чл. 142, ал. 2, точки 6 и 8 НК.

 Наказанието се налага и за кражба на взривни вещества, огнестрелни оръжия или боеприпаси за огнестрелни оръжия от структурните звена на Министерството на вътрешните работи, от Министерството на отбраната, от Българската армия и от структурите на подчинение на Министъра на отбраната, от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, от Държавна агенция „Национална сигурност“, от Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството на правосъдието, от Държавна агенция „Разузнаване“ и „Националната служба за охрана“.

             Кражба е ако е извършена във време на пожар, наводнение, корабокрушение, катастрофа, война или друго обществено бедствие. Кражба има и тогава, когато част от вещта принадлежи на виновния. За кражба в особено големи размери, представляваща особено тежък случай, наказанието е завишено, закона предвижда и конфискация на цялото или на част от имуществото на виновния. Приготовлението към кражба, също е наказуемо.