Телесни повреди - Чл. 128 - чл.135 НК

 

 Телесните повреди съставляват един значителен дял от Особената част на НК – Глава ІІ, Раздел ІІ.

Общото определение за телесна повреда е противоправно и виновно увреждане здравето на друг човек чрез нарушаване на анатомическата цялост или физиологичните функции на тъканите на човешкото тяло или причиняване на болка или страдание на друго лице.

  Телесната повреда е тежка, ако е причинено: продължително разстройство на съзнанието; постоянна слепота с едното или с двете очи; постоянна глухота; загуба на речта; детеродна неспособност; обезобразяване, което причинява завинаги разстройство на речта или на сетивен орган; загуба на единия бъбрек, слезката или на крило на белия дроб; загуба или осакатяване на крак или ръка; постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота.

  Телесната повреда е средна ако е причинено: трайно отслабване на зрението или слуха; трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците, снагата или врата, на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност; счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето; обезобразяване на лицето или на други части от тялото; постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, или разстройство на здравето, временно опасно за живота; наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина.

  Лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето.

 Ако в случаите на предходните алинеи пострадалият е отвърнал веднага на дееца със също такава телесна повреда, съдът може да освободи и двамата от наказание.