Престъпления по служба – нарушаване на служебните задължения, използване на служебното положение, други състави чл.282-чл.284 от НК.

 Тези престъпления не са много на брой.

 Наричат се общи длъжностни престъпления, защото с тях се засягат общоважащи изисквания, норми, правила за осъществяване дейността на държавните органи.

Общото между специалните и общите длъжностни престъпления се състои в това, че субекти на основните състави са длъжностни лица, в някои случаи и органи на власт. Специалните длъжностни престъпления са: присвояване, безстопанственост, при които престъпления освен общите правила, се нарушават и специални такива. Общи длъжностни престъпления са по Раздел ІІ на Глава VІІІ НК.

 Чл. 282. Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, точка 6, или с пробация.

Субект на престъплението винаги е длъжностно лице.

 Чл.283 НК. Използване на служебно положение.

Изпълнителното деяние се изразява в използване на служебното положение /т.е. експлоатация на службата в извън служебна дейност/. Престъпление е, ако длъжностно лице, пречи на упражняването от собствениците на правата им по ЗВСОНИ, ЗВСНОИ, ЗУТ, ЗДИ, ЗС, ЗСПЗЗ, ЗОСОИ, ЗПСПК и др., а Чл. 283б, ако престъпленията по чл. 282 и 283 са извършени във връзка с приватизацията.

 чл. 284 НК. Длъжностно лице, което във вреда на държавата, на предприятие, организация или на частно лице съобщи другиму или обнародва информация, която му е поверена или достъпна по служба и за която знае, че представлява служебна тайна.