Общи стопански престъпления - безстопанственост. Използване на държавна и обществена организация за частна дейност

 

Правна уредба - чл. 219-252 НК, (Глава VІ).

Стопанските престъпления най-често са - безстопанственост, квалифицирана контрабанда, спекулация и др.

При престъпленията против стопанството се нарушават изисквания, норми и правила за нормалното осъществяване на стопанска дейност. Тези изисквания могат да важат за един, няколко или за повечето стопански отрасли. С оглед на това дали се нарушават норми, специфични за един стопански отрасъл или общи, се различават:

  • общи стопански престъпления /Раздел І/ и
  • стопански престъпления в отделните стопански отрасли.

 Съставите на общите стопански престъпления са очертани в чл. 219-227а НК. Най-голямо практическо приложение имат съставите на безстопанствеността, сключването на неизгодна вредоностна сделка, получаване на стопански подкуп, използване на търговска марка, промишлен дизайн или типология на интегрални схеми и др. Най-важна от тях е безстопанствеността, чийто основен състав е в чл. 219, ал. 1 НК

 Безстопанственост

Чл. 219. (1) Длъжностно лице, което не положи достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването или запазването на повереното му имущество или за възложената му работа и от това последва значителна повреда, унищожение или разпиляване на имуществото или други значителни щети на предприятието или на стопанството, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева.

Чл. 220. Длъжностно лице, което съзнателно сключи неизгодна сделка и от това произлезе значителна вреда за стопанството или за учреждението, предприятието или организацията, които то представлява, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови лишаване от право по чл. 37, точка 6.

Престъпление против ценовия режим – чл. 225 НК – този състав съществува, но не може да се приложи.

  Стопански подкуп – чл. 224 НК

Който получи дар или друга имотна облага, за да даде или загдето е дал на чужда държава, чужда организация или дружество, или на чужд гражданин сведения, от които са произлезли или могат да произлязат значителни вреди за стопанството.

Чл. 226. Използване на държавна и обществена организация за частна дейност.

 Чл. 228. (1) Който като ръководител или контролен орган нареди или допусне да се произведат недоброкачествени, нестандартни или некомплектни промишлени произведения или произведения,

 Престъпления против кредиторите - чл. 227б, 227е НК.

Чл. 227б. (1) Търговец, който изпадне в неплатежоспособност и в 15-дневен срок от спиране на плащанията не заяви това пред съда, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба до пет хиляди лева.